XUAN XUE - School of Inner Arts | 39 Nachmani str. Tel Aviv | dmitry.deitch@gmail.com | Tel: 054-425-5037

© 2017 by Xuan Xue

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
  • White Vimeo Icon

04

TIMETABLE

Sunday

18.15-20.00 

Taijiquan (tai chi) for advanced students (Park Gonda, Tel Aviv)

20.00-21.30 

Taijiquan (tai chi) for beginners (Park Gonda, Tel Aviv)

18.30-20.00 

Chikung Netania (HaGra 6, Netania)

Tuesday

08.00-09.00 

Neikong&Meditation (Park Gonda, Tel Aviv)

18.30-20.00 

Taijiquan (tai chi) for beginners (Park Gonda, Tel Aviv)

20.00-21.30 

Taijiquan (tai chi) for advanced students (Park Gonda, Tel Aviv)

Monday

08.00-09.00 

Neikong&Meditation (Park Gonda, Tel Aviv)

09.30-11.00 

Taijiquan (tai chi) for beginners (Park Gonda, Tel Aviv)

19.00-20.00 

Iliqchuan for beginners (Park Gonda, Tel Aviv)

20.00-21.30 

Iliqchuan for advanced students (Park Gonda, Tel Aviv)

Wednesday

09.30-11.00 

Taijiquan (tai chi) for beginners (Park Gonda, Tel Aviv)

19.00-20.00 

Iliqchuan for advanced students (Park Gonda, Tel Aviv)

20.00-21.30 

Iliqchuan for beginners (Park Gonda, Tel Aviv)

20.00-21.30

Taijiquan (tai chi) for beginners (Park Gonda, Tel Aviv)

Thursday

18.30-20.00 

Taijiquan (tai chi) for beginners (Park Gonda, Tel Aviv)

20.00-21.30 

Neikong (Park Gonda, Tel Aviv)

Friday

10.00-11.30 

Chikung for beginners (Peterson 3, Tel Aviv)

Saturday

16.00-18.00 

Meditation for advanced students (Nachmani 39, Tel Aviv)

18.00-20.00 

Meditation for beginners (Nachmani 39, Tel Aviv)

20.00-21.30 

Chikung (Nachmani 39, Tel Aviv)